وبگاه شخصی حمیدرضا عدالت

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: حمیدرضا
نام خانوادگي: عدالت
دانشكده: مهندسی چوب و کاغذ
گروه آموزشي: تکنولوژی و مهندسی چوب
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://edalat.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: h.edalat@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيعلوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه منابع طبیعی گرگان ایران 1381-1385 
كارشناسي ارشدصنایع چوب (فرآورده های چندسازه) دانشگاه تهران ایران 1385-1387 
دكتريعلوم و صنایع چوب دانشگاه تهران ایران 1387-1392  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: مطالعه مرفولوژی ناحیه اینترفاز به منظور بررسی اهمیت نقش الگوی نفوذ چسب در مقاومت اتصال اجزای چندسازه چوب
English: Morphological Study of Interphase Region for Evaluation of the Role of Resin Penetration Pattern in Bonding Strength between Components of Wood-Based Composite

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1393/12/01    تخصص اصلی
1-ریزساختارهای چسبندگی
2-فرآورده های چندسازه چوب
3-طراحی اتصالات چسبی در صنعت مبلمان
4-بهینه سازی فرآیند تولید فرآورده های چندسازهآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
تکمیل فرآیند ساخت فرآورده های مرکب چوب با استفاده از چسب و نیز چسبندگی دو قطعه چوب مستلزم تشکیل اتصالات چسبی است. نکته مهمی که قبل از بررسی ماهیت شیمیایی اتصالات باید به آن توجه داشت مقدار نفوذ و الگوی نفوذ چسب در بستر است. به عبارت دیگر تا زمانی که نفوذ به مقدار کافی و شکلی مناسب ایجاد نشود، اتصال از مقاومت کافی برخوردار نخواهد بود. مقدار نفوذ (مساحت و عمق) تعیین کننده سطح تماس بین چسب و بستر می باشد و هر چقدر این سطح تماس بیشتر باشد، برهمکنش های بین مولکولی اعم از نیروهای بین مولکولی و پیوندهای شیمیایی بیشتر خواهد بود. علاوه بر نکات فوق، الگوی نفوذ چسب تعیین کننده شکل گیرهای مکانیکی در فضای متخلخل سه بعدی بستر است که با توجه به نوع تنش، تاثیر معنی داری بر مقاومت های مکانیکی فرآورده یا اتصال خواهد داشت.
  بازديد : 18020
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان