وبگاه شخصی حمیدرضا عدالت

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
تعیین شرایط بهینه برای گیرایی چسب PVAc در اتصالات انگشتی چوب با استفاده از هاردنر بر پایه ایزوسیانات حمیدرضا عدالت مرضیه رئیسی 1396 51-337-94  دانشکده مهندسی چوب و کاغذ داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 18029
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان