وبگاه شخصی حمیدرضا عدالت

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. حمیدرضا عدالت، مهدی فائزی پور، کاظم دوست حسینی، تقی طبرسا, بررسی اثر رطوبت تراشه و غلظت چسب بر الگوی نفوذ چسب در لایه های میانی و بینابینی تخته تراشه جهت دار, پژوهشهای علوم و فنآوری چوب و جنگل, 1396, شماره (اول), 131-144
 2. محمد فرج الله پور، محمد لایقی، کاظم دوست حسینی، حمیدرضا عدالت, تاثیر رطوبت لایه و پیش گرمادهی با امواج مایکروویو بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب لایه ای , فصلنامه علمی پژوهشی صنایع چوب و کاغذ ایران, 1395
 3. جلیل هلالی، حمیدرضا عدالت، داود رسولی, مدلسازی و تحلیل درصد رطوبت تعادل چوب با استفاده از متغیرهای مکانی در گستره ایران, پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, 1395, شماره (اول), 75-63
 4. حمیدرضا عدالت، مهدی فائزی پور، کاظم دوست حسینی، تقی طبرسا، سید احمد میرشکرایی, ارزیابی اثر میزان نفوذ چسب فنل فرم آلدهید بر مقاومت چسبندگی داخلی و کشش موازی سطح , پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, 1393, شماره (ج21ش1), 149-164
 5. علی اکبر عنایتی، مرضیه رئیسی، حمیدرضا عدالت, بررسی ویژگی های فیزیکی و مکایکی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط خرده چوب سرشاخه درختان زردآلو و چوب های صنعتی, تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران, 1388, شماره (ج24ش2), 244-253
 6. حمیدرضا عدالت، تقی طبرسا، مرضیه رئیسی, فشرده سازی گونه پالونیا با استفاده از پرس گرم, تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران, 1387, شماره (ج23ش2), 136-148
 1. Hamidreza Edalat , Mehdi Faezipour , Volker Thole and Frederick A. Kamke , A new quantitative method for evaluation of adhesive penetration pattern in particle wood-based composites: Elemental counting method, ٌWood Sciences and Technology, 2014, شماره (vol48, Num4), 703-712
 1. شهین رودینی، محراب مدهوشی، ابوالقاسم خزاعیان، حمیدرضا عدالت, ویژگی انواع الیاف و نانو رس در تقویت رزین اپوکسی به منظور تقویت تیرهای چوبی, مسیر توسعه کشاورزی و منابع طبیعی, 1395, ایران
 2. شهین رودینی، محراب مدهوشی، ابوالقاسم خزاعیان، حمیدرضا عدالت, بررسی مقاومت به ضربه تیر چوبی با استفاده از رزین اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه و نانو رس, مسیر توسعه کشاورزی و منابع طبیعی, 1395
 3. حمیدرضا عدالت، مرضیه رئیسی، مهدی فائزی پور, کاربرد بهینه ضایعات هرس سیب در ساخت تخته¬خرده¬چوب و بکارگیری تکنیک لایه¬ای کردن با گونه صنوبر, سومین کنگره ملی بازیافت, 1387, ایران, اصفهان
 4. مرضبه رئیسی، حمیدرضا عدالت, معرفی انواع فراورده¬های چند¬سازه چوبی و کاربرد پسماندهای کشاورزی و ضایعات باغی در ساخت آنها, سومین کنگره ملی بازیافت, 1387, ایران, اصفهان
 5. مرضیه رئیسی، حمیدرضا عدالت، علی اکبر عنایتی, استفاده از سرشاخه های زردآلو در ساخت تخته خرده چوب, سومین کنگره ملی بازیافت, 1387, ایران, اصفهان
 1. Hamidreza Edalat , Mehdi Faezipour , Volker Thole, HOW ADHESIVE PENETRATION AFFECTS ON MECHANICAL PERFORMANCES OF OSB, 2016, Austria, Vienna
 2. Hamidreza Edalat , Mehdi Faezipour , Volker Thole and Frederick A. Kamke, Evaluation of resin penetration effect on bond strength in oriented strand board with using a new quantitative method, Wood Adhesives, 2014, Canada, Toronto
 3. Hamidreza Edalat, Mehdi Faezipour, Marzie Reisi, Formulation and Process Modeling of Particleboard Production with use of Experimental Design and Application of Response Surface Methodology In order to Predict the Mechanical Strengths, Composites, 2008, Iran, Kish
 4. Marzie Reisi, Hamidreza Edalat, Mehdi Faezipour, An Effective Low-cost Method for Enhancing the Particleboard Performances: Layering Technique with Poplar Particles, Composites, 2008, Iran, Kish
 5. Hamidreza Edalat, Marzie Reisi, Taghi Tabarsa, Physical and Mechanical Properties of Paullownia Wood, after Densification by Hot-Pressing, Composites, 2008, Iran, Kish

  بازديد : 18021
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان