وبگاه شخصی حمیدرضا عدالت

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
جوایز و بورس ها

عنوان بورس، جايزه يا نشاناهدا كنندهسال دريافت
Visiting Research Fellow Fraunhofer Institute for Wood Research 2012 
بورس داخل دوره دکتری وزارت علوم و تحقیقات و فناوی 1388 


دانشگاهكشورشهرتاريخ
ازتا
Fraunhofer WKI Garmany Branschweigh 2012 2012 


  بازديد : 18024
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان